Komparativ og superlativ

Komparative adjektiv

Komparative adjektiv brukes til å sammeligne forskjeller mellom de to objektene som de modifiserer (larger, smaller, faster, higher). De brukes i setninger hvor to substantiv er sammenlignet, ved å følge dette mønsteret:

Substantiv (subjekt) + verb + komparativ adjektiv + than + substantiv (objekt).

Det andre objektet i sammenligningen kan utelates hvis konteksten er betydelig nok (siste eksempelet nedenfor).

Eksempler
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

Superlative adjektiv

Superlative adjektiv brukes til å beskrive et objekt som befinner seg på den høyeste eller laveste graden av en bestemt egenskap (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). De brukes i setninger hvor et subjekt er sammenlignet med en gruppe objekter.

Substantiv (subjekt) + verb + the + superlativ adjektiv + substantiv (objekt).

Gruppen som subjektet er sammenlignet med kan utelates hvis konteksten er betydelig nok (siste eksempelet nedenfor).

Eksempler
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Bøying av regelmessige komparativer og superlativer

Det er enkelt å lage komparativer og superlativer. Formen er avhenging av antall stavelser i det originale adjektivet.

Én stavelse

Legg til -er for komparativ og -est for superlativ. Hvis adjektivet består av en konsonant + en vokal + en konsonant, den siste konsonanten må dobles før man legger til endelsen.

Adjektiv Komparativ Superlativ
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
To stavelser

Man kan forme komparativen av adjektiver med to stavelser ved å enten legge til suffikset -er eller ved å ha ordet more foran adjektivet. Superlativ formen av disse adjektivene kan ha enten endelsen -est eller ordet most foran adjektivet. I de fleste tilfellene kan begge formene brukes, selv om en av de formene er vanligere enn den andre. Hvis du ikke er sikker på om et adjektiv med to stavelser kan ha en komparativ eller superlativ endelse, er det alltid lurt å bruke more og most i stedet. Når det gjelder adjektiv som slutter i y, skal y byttes ut til i før man legger til endelsen.

Adjektiv Komparativ Superlativ
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tre eller flere stavelser

Komparativ formen av adjektiv med tre eller flere stavelser formes ved å sette more foran adjektivet, og superlativ formen ved å sette most foran.

Adjektiv Komparativ Superlativ
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Uregelmessig gradbøying av komparativer og superlativer

Disse veldig vanlige adjektiver har helt uregelmessige komparative og superlative former.

Adjektiv Komparativ Superlativ
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Eksempler
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.