Distributive pronomen for objektpar

De distributive determinativene both, either og neither definerer distribusjonen mellom et par objekt. Normalt sett, kan disse ordene ikke brukes til å referere til en gruppe som består av tre eller flere enkeltpersoner. De kan heller ikke brukes til å referere til en gruppe av ubestemt størrelse. Disse distributivene kan bare refere til tellbare substantiv.

 

Bruk av "both"

Both refererer til hele paret og tilsvarer "one and the other". Both kan brukes for seg selv med substantiv i flertall, eller det kan etterfølges av "of", med eller uten artikkel. Når det står foran et pronomeni flertall, må both skilles fra pronomenet med "of". Both kan ikke brukes med substantiv i entall, fordi den refererer til to ting.

Eksempler
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Bruk av "either"

Either er positivt og, når det er brukt for seg selv, refererer det til en av de to medlemmene innenfor paret. Det tilsvarer "one or the other". Fordi den refererer kun til et medlem innenfor paret, må either brukes med et substantiv i entall. Det kan også brukes med et substantiv eller et pronomen i flertall og må etterfølges av "of".

Eksempler
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either kan også brukes med or når man snakker om hvert medlem innenfor paret. Betydningen forblir det samme, men i dette tilfellet fungerer either ikke som distributiv. Det fungerer som en konjuktiv.

Eksempler
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Bruk av "neither"

Neither er negativt og, når det er brukt for seg selv, refererer den til paret som en helhet. Det tilsvarer "not one or the other". Fordi den refererer til kun et medlem innenfor paret, må neither brukes foran et substantiv i entall. Det kan også brukes med et substantiv eller pronomen i flertall, når det er etterfulgt av "of".

Eksempler
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither kan brukes sammen med nor også, i en konstruksjon som i sin tur snakker om hvert medlem av paret. Betydningen forblir det samme, men i dette tilfellet fungerer neither ikke som et distributiv, men som en konjuktiv.

Eksempler
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.