Måtesadverb

Måtesadverb forteller oss hvordan en handling foregår. De plasseres vanligvis enten etter hovedverbet eller etter objektet.

Eksempler
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (etter direkte objekt)
 • He ate the chocolate cake greedily. (etter direkte objekt)

Et måtesadverb kan ikke settes mellom et verb og dets direkte objekt. Adverbet må settes enten foran verbet eller på slutten av leddsetningen.

Eksempler
 • He ate greedily the chocolate cake. [uriktig]
 • He ate the chocolate cake greedily. [riktig]
 • He greedily ate the chocolate cake. [riktig]
 • He gave us generously the money. [uriktig]
 • He gave us the money generously. [riktig]
 • He generously gave us the money. [riktig]

Hvis det er en preposisjon foran verbets objekt, kan du plassere måtesadverbet enten foran preposisjonen eller etter objektet.

Eksempler
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Måtesadverb burde alltid komme rett etter verbene som har ingen objekt (intransitive verb).

Eksempler
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Disse vanlige måtesadverb plasseres nesten alltid rett etter verbet: well, badly, hard og fast

Eksempler
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Adverbets posisjon er viktig når det er mer enn et verb i en setning. Hvis adverbet er plassert foran eller etter hovedverbet, modifiserer den kun det verbet. Hvis adverbet er plassert etter en leddsetning, modifiserer den hele handlingen beskrevet av leddsetningen. Legg merke til forskjellen mellom de følgende setningene.

Eksempel Betydning
She quickly agreed to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed quickly to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed to re-type the letter quickly. the re-typing is quick
He quietly asked me to leave the house. the request is quiet
He asked me quietly to leave the house. the request is quiet
He asked me to leave the house quietly. the leaving is quiet
Litterær bruk

Av og til plasseres et måtesadverb foran et verb + objekt for å understreke noe.

Eksempler
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Noen forfattere setter et måtesadverb på starten av setningen for å fange vår oppmerksomhet og for å gjøre oss nysgjerrige.

Eksempler
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.