Presens Partisipp (Present Participle)

Vi danner presens partisipp formen av de fleste verbene ved å bruke strukturen grunnform + ing. Det brukes på mange forskjellige måter.

Presens partisipp som en del av verbets samtidsform
Eksempler
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
Presens partisipp etter bevegelses- og posisjonsverb

Denne strukturen er særlig nyttig med verbet to go.

Eksempler
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
Presens partisipp etter oppfatningsverb

Strukturen som vi bruker i sånne tilfeller: verb + objekt + presens partisipp. I disse setningene er det en forskjell i betydning mellom presens partisipp og zero infinitiv. Infinitiven henviser til en fullført handling, mens presens partisipp henviser til en pågående handling.

Eksempler
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
Presens partisipp som et adjektiv
Eksempler
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
Presens partisipp med verbene spend og waste

Strukturen som vi bruker med disse verbene er verb + penger-/tidsuttrykk + presens partisipp.

Eksempler
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
Presens partisipp med verbene catch og find

Strukturen som vi bruker med disse verbene er verb + objekt + presens partisipp. Når vi bruker verbet catch, henviser presens partisippet til en handling som forårsaker frustrasjon eller sinne. Dette er ikke tilfellet med find, som er ufølsom.

Eksempler
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
Presens partisipp med parallelle handlinger

Når to handlinger skjer samtidig, og er fullført av samme person eller gjenstand, kan vi bruke presens partisipp for å beskrive en av dem. Når en handling følger direkte etter en annen, gjort av samme person eller gjenstand, kan vi uttrykke den første handlingen med et presens partisipp.

Eksempler
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
Presens partisipp for å forklare en begrunnelse

Presens partisipp kan bli brukt i stedet for en frase som starter med as, since eller because. I dette tilfellet er frasen som inneholder partisippet grunnen til en handling.

Eksempler
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.