Restriktive relativsetninger

Restriktive relativsetninger gir, som navnet antyder, viktig informasjon som definerer eller identifiserer personen eller saken som vi snakker om. Ta for eksempel setningen: Dogs that like cats are very unusual. I denne setningen forstår vi at det er mange hunder i verden, men vi snakker kun om de som liker katter. Den restriktive relativsetningen gir oss den informasjonen. Hvis vi fjerner den restriktive relativsetningen, skal setningen fortsatt være grammatisk riktig, men dens betydning skal endres på en betydelig måte.

Restriktive relativsetninger består av et relativt pronomen (utelates iblant), et verb, og andre valgfrie deler som verbets objekt eller subjekt. Komma brukes ikke for å separere restriktive relativsetninger fra resten av setningen. Komma eller parentes brukes for å separere ikke-restriktive relativsetninger fra resten av setningen.

Eksempler
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

Relative pronomen

Følgende relative pronomen brukes i restriktive relativsetninger. Disse relative pronomen dukker opp på starten av den restriktive relativsetningen og de henviser til et substantiv som kommer tidligere i setningen.

  Person Ting Sted Tid Årsak
Subjekt who/that which/that      
Objekt who/whom/that which/that where when why
Possessiv whose whose      
Å erstatte med "that" på muntlig engelsk

Pronomena who, whom og which erstattes ofte av that på muntlig engelsk. Whom er veldig formelt og brukes kun i skriftlig form. Du kan bruke who eller that i stedet, eller du kan ekskludere pronomenet helt. I eksemplene nedenfor kan du finne den vanlige bruken med den restriktive relativsetningen fremhevet. Pronomenet som brukes i stedet for that på mer formell engelsk finner du i parentes.

Eksempler
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
Å inkludere eller utelate det relative pronomenet

Det relative pronomenet kan utelates kun når det er objektet i setningen. Når det relative pronomenet er subjektet i setningen kan det ikke ekskluderes. Du kan vanligvis se når et relativt pronomen er objektet i setningen, fordi det er etterfulgt av et annet subjekt + verb. Som du ser nedenfor, kan det relative pronomenet ikke utelates i den første setningen, fordi det er subjektet i relativsetningen ("the woman spoke"). I den andre setningen kan pronomenet utelates, fordi "the woman" er objektet til verbet "loved".

Substantiv, subjektet i hovedsetningen Relativt pronomen Verb + resten av relativsetningen Verb + resten av hovedsetningen
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
Andre bruk av "that"

'That' brukes ofte for å introdusere restriktive relativsetninger, når de etterfølger ordene something, anything, everything, nothing, all eller en superlativ. Det kan utelates når det ikke er subjektet i setningen.

Eksempler
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.