Tidsadverb

Tidsadverb forteller oss når noe skjedde, men også hvor ofte og hvor lenge det varte. Tidsadverb er invariable. De er svært vanlige på engelsk. Tidsadverb har standard posisjoner i en setning, avhengig av hva tidsadverbet forteller oss.

Tidsadverb som forklarer når noe skjedde

Tidsadverb som forteller oss når noe skjedde plasseres vanligvis på slutten av setningen.

Eksempler
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Å sette et adverb som forteller oss når noe skjedde på slutten av en setning betyr at det har en nøytral posisjon. Disse adverb kan også plasseres i andre posisjoner for å understreke forksjellige ting. Alle adverb som forteller oss når noe skjedde kan plasseres i starten av en setning for å understreke tidselementet. Noen av de kan settes foran hovedverbet i formell skriving, mens andre ikke kan ta den posisjonen.

Eksempler
 • Later Goldilocks ate some porridge. (tiden er viktig)
 • Goldilocks later ate some porridge. (mer formell, som this is more formal, som en politirapport)
 • Goldilocks ate some porridge later. (nøytral, ingen spesifikk trykk)

Adverb som forteller oss hvor lenge noe varte

Adverb som forteller oss hvor lenge noe varte plasseres vanligvis på slutten av setningen.

Eksempler
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

I følgende adverbialfraser som forteller oss hvor lenge noe varte, etterfølges for alltid av et uttrykk som indikerer varighet, mens since etterfølges av et uttrykk som indikerer et spesifikt tidpsunkt.

Eksempler
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Adverb som forteller oss hvor ofte noe skjer

Adverb som forteller oss hvor ofte noe skjer uttrykker frekvensen av en handling. De plasseres vanligvis foran hovedverbet, men etter hjelpeverb (som be, have, may og must). Unntak: når hovedverbet er "to be", plasseres adverbet etter hoverdverbet.

Eksempler
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Mange adverb som uttrykker frekvens kan plasseres både i starten av eller på slutten av setningen, men ikke alle. Betydningen er mye sterkere når de plasseres i disse alternative posisjoner.

Adverb som kan brukes i to posisjoner Sterkere posisjon Svakere posisjon
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Noen andre adverb som forteller oss hvor ofte noe skjer uttrykker eksakt antall ganger en handling skjer eller skjedde. Disse adverb plasseres vanligvis på slutten av setningen.

Eksempler
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Bruk av Yet

Yet brukes i spørsmål eller i negative setninger for å indikere at noe ikke har skjedd enda, eller at noe forventes å skje. Yet plasseres på slutten av setningen eller etter not.

Eksempler
 • Have you finished your work yet? (= enkel forespørsel om informasjon)
 • No, not yet. (= enkelt negativt svar)
 • They haven't met him yet. (= enkel negativ setning)
 • Haven't you finished yet? (= overraskelse)

Bruk av Still

Still uttrykker kontinuitet. I positive setninger plasseres det foran hovedverbet og etter hjelpeverb som be, have, might, will. Hvis hovedverbet er to be, sett still etter det heller enn foran. I spørsmål plasseres still foran hovedverbet.

Eksempler
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Rekkefølgen av tidsadverb

Hvis du bruker to eller flere tidsadverb i samme setning, bruk følgende rekkefølge:

1: how long 2: how often 3: when

Eksempler
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.