Presens Perfektum

Forming av presens perfektum

Alle verbs presens perfektum form består av to deler: den riktige formen av hjelpeverbet to have (presens) + perfektum partisipp formen av hovedverbet. Prefektum partisipp formen av regelrette verb består av grunnform + ed, dvs. played, arrived, looked. For uregelrette verb, se Tabell med uregelrette verb under avsnittet Verb.

Bekreftende
Subjekt to have perfektum partisipp
She has visited.
Nektende
Subjekt to have + not perfektum partisipp
She has not (hasn't) visited.
Spørrende
to have subjekt perfektum partisipp
Has she visited?
Nektende spørrende
to have + not subjekt perfektum partisipp
Hasn't she visited?
To Walk, presens perfektum
Bekreftende Nektende Spørrende
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?

Definisjonen av presens perfektum

Presens perfektum brukes til å vise en sammenheng mellom nåtid og fortid. Handlingen skjedde før nå, på et ubestemt tidpunkt, og vi er ofte mer interessert i resultatet, enn i selve handlingen.

VÆR FORSIKTIG! Det kan finnes et tempus med lignende form på ditt språk, men betydningen er mest sannsynlig IKKE det samme.
Presens perfektum brukes til å beskrive:
 • En handling eller situasjon som begynte i fortiden og som fortsatt pågår. I have lived in Bristol since 1984 (= og jeg fortsatt gjør det)
 • En handling utført i løpet av en periode som ennå ikke er fullført. She has been to the cinema twice this week (= og uka er ikke over ennå)
 • En gjentatt handling fra en ubestemt periode mellom nå og fortiden. We have visited Portugal several times.
 • En handling som ble fullført akkurat nå, uttrykt med ordet 'just'. I have just finished my work.
 • En handling der tiden ikke er viktig. He has read 'War and Peace'. (= handlingens resultat er viktig)

NB! Når vi ønsker å gi eller be om detaljer om når, hvor og hvem, bruker vi preteritum. Les mer om å velge mellom presens perfektum og preteritum.

Handling eller situasjon som begynte i fortiden og som fortsatt pågår
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
En periode som ennå ikke er over
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Gjentatte handlinger fra en ubestemt periode mellom nå og fortiden
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
En handling som ble fullført ikke så lenge siden (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Når handlingens nøyaktige tidspunkt ikke er viktig eller ikke er kjent
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Les mer om å bruke presens perfektum sammen med ordene "ever", "never", "already" og "yet", og om å bruke presens perfektum sammen med ordene "for" og "since".