Cambridge B2 First Certificate (FCE)

Cambridge English: First Exam, også kjent som FCE-eksamen eller Cambridge First Certificate, er designet for studenter med engelskferdigheter på høyere mellomnivå. Det er den mest populære blant Cambridge English-eksamenene fordi det er ofte minimumsnivået som kreves av universitetsprogrammer i engelsktalende land.

Som alle Cambridge English-eksamener, er First Certificate også en bestått/ikke bestått prøve, og for de som består, leverer den et sertifikat som ikke utløper. FCE-eksamenen kan enten være en papirbasert eller en datamaskinbasert test. I begge tilfeller varer den totalt 209 minutter.

Eksamenstruktur

Cambridge First Certificate tester alle fire ferdighetene – lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig- og muntlig kompetanse. Den er strukturert som følger:

Del 1 (75 minutter) – Den første delen av First Certificate-eksamenen tester leseforståelse, grammatikk og ordforråd. Denne delen inneholder totalt 52 flervalgsspørsmål, utfyllingsoppgaver og samsvarsspørsmål. Det er omtrent 2200 ord du må lese under denne delen av FCE.

Del 2 (80 minutter) – Den andre delen av Cambridge First Certificate tester skriveevnen. Du vil skrive to tekster på mellom 140 og 190 ord hver. Først blir du bedt om å skrive et essay. For den andre øvelsen får du valget mellom forskjellige tekstformater: artikkel, brev, anmeldese, osv.

Del 3 (40 minutter) – Den tredje delen av First Certificate tester lytteforståelsen. Du hører på korte taler, samtaler, eller andre typer innspillinger av personer som har engelsk som morsmål, og du svarer på spørsmål om det du har hørt. Hver innspilling spilles av to ganger. Det er totalt 30 spørsmål i denne delen.

Del 4 (14 minutter) – Den siste delen av FCE tester taleevnen. Studentene tar denne delen av prøven i par, og må kanskje ta den på en annen dag enn de andre tre delene av eksamenen, avhengig av testsenteret. Den muntlige prøven er delt opp i 4 korte underavsnitt – i løpet av de første to snakker du alene, mens i løpet av de siste to snakker du med den andre kandidaten.

Skåring

Siden 2016 rapporteres alle Cambridge English-eksamener ved å hjelp av samme poengskala. Tester på lavere nivå er i stand til å levere skårer på et lavere område av skalaen, mens vanskeligere tester kan levere skårer på et høyere område av samme skalaen. Skårer på FCE-eksamenen varierer fra 140 til 190. En poengsum på 160 eller høyere betraktes som en "bestått", og studenter med den poengsummen vil motta Cambridge First Certificate-eksamensbeviset, som tilsvarer B2 i engelsk på CEFR-skalaen. Studenter som skårer 180 eller høyere på FCE-eksamenen vil motta en Cambridge First Certificate for nivå C1.

Den første delen av FCE er verdt 40% av den totale poengsummen. De andre, tredje og fjerde delene er verdt 25% av den totale poengsummen hver. Hver student får et detaljert resultat med poengsummen for hver av de fire delene av Cambridge First Certificate-eksamenen, så vel som et samlet resultat og det tilsvarende CEFR-nivået. Hvis studenten har bestått FCE, vil hun/han også motta sin Cambridge First Certificate som er gyldig på ubestemt tid.

Den neste Cambridge English-eksamenen er CAE. For å bestemme hvilken Cambridge-eksamen som er riktig for deg, kan du ta en gratis plasseringstest på nettet som du kan ta på under en halvtime for å få en grov vurdering.